fbpx

Να μειώσει κατά 40% έως το 2030 τα όρια του διοξειδίου του άνθρακα στοχεύει ο Δήμος Πρέβεζας

Να μειώσει κατά 40% έως το 2030 τα όρια του διοξειδίου του άνθρακα στοχεύει ο Δήμος Πρέβεζας

Με την ένταξή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια τον Μάρτιο του 2016, ο Δήμος δεσμεύτηκε να υλοποιήσει οικειοθελώς τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την μείωση των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του κατά 40% έως το έτος 2030.

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, ο Δήμος Πρέβεζας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) προκειμένου να τεθούν σαφείς στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη εντός της επικράτειάς του. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής οι οποίες θα αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το προσχέδιο της μελέτης.

Ο Δήμος Πρέβεζας θέτει μία σειρά από δράσεις προς υλοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις του Δήμου, με στόχο τη μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 έως το 2030 σε σχέση με το έτος αναφοράς (2014), ήτοι 41.724 tCO2/έτος.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνονται δράσεις στους παρακάτω τομείς: Η μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων Δήμου Πρέβεζας θα περιλαμβάνει μέτρα δράσης και κατ’ ελάχιστον:

• Δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές

o Ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Βάσει των αυτοψιών, θα προσδιοριστούν στοχευμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που αφορούν στη θερμική θωράκιση του κελύφους των κτιρίων, στην αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού κ.ά.

o Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού – μεσαίου κόστους στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

o Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και άλλων συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια, όπου αυτό είναι δυνατόν.

o Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων.

• Δημοτικές υποδομές

o Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Δημοτικά οχήματα

o Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με καινούργια, αποδοτικότερα οχήματα.

o Καλύτερη διαχείριση του δημοτικού στόλου.

o Εκπαίδευση των υπαλλήλων / οδηγών του δήμου στην οικολογική οδήγηση.

• Δημοτικός φωτισμός

o Εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού για το σύνολο των αναγκών φωτισμού του Δήμου.

o Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και πλατείες του Δήμου με νέας τεχνολογίας / οικονομικούς λαμπτήρες ή φωτιστικά σώματα o Καλύτερη διαχείριση & συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού και του υφιστάμενου εξοπλισμού.

• Πράσινες Δημόσιες συμβάσεις

o Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών/ενεργειακών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων .

o Εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων σε προκηρύξεις, ώστε τα προϊόντα που θα προμηθεύεται ο Δήμος να είναι ενεργειακά αποδοτικά και με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στον κύκλο ζωής τους.

• Οικιακός και τριτογενής τομέας

o Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα αειφόρου ενέργειας & εξοικονόμησης ενέργειας. o Δράσεις δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης του κοινού για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και προβολή εθνικών προγραμμάτων για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λέβητα, μετατροπή ανοιχτής εστίας καύσης σε ενεργειακή εστία καύσης (ήτοι ενεργειακά τζάκια) κ.α. και ενημέρωση πολιτών για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τις ανοιχτές εστίες καύσης.

o Δράσεις δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης του κοινού για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Χρήσεις γης

o Δημιουργία χώρων πράσινου και ανάπλαση πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων. o Δημιουργία «πράσινης» γειτονιάς με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

• Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας

o Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών του Δευτερογενούς τομέα για τις λύσεις και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

o Προώθηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

o Προτάσεις για την διαχείριση των πτηνο-κτηνοτροφικών αποβλήτων

• Ιδιωτικές μεταφορές o Δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων

o Προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς & ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέας τεχνολογίας οχήματα.

o Προώθηση της οικολογικής οδήγησης και προτάσεις που θα προκύψουν από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.

Πηγή: https://energypress.gr

Η εταιρεία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009 από το Μαυρίδη Γρηγόρη, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχος

Η εταιρεία θέλει να συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών εθνικών στόχων  εφαρμόζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά

Οι εγκαταστάσεις μας ξεπέρασαν κάθε άλλη εγκατάσταση πανελλαδικά* καθώς παρήγαγαν το 2017 έως και 16.500kWh ανά 10kW, δηλαδή 15% περισσότερο από κάθε άλλη αντίστοιχη εγκατάσταση

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Εστίας 2, Κοζάνη - M. Ψελλού 11, Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή 6Α, Αλεξανδρούπολη Τηλέφωνο: +302312315301, +302461461301, +302551151301